Gaeilge

Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Tá Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha á riaradh ag An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, agus tá sé suite feadh shléibhte Dhoire Bheithe in iarthuaisceart Dhún na nGall. Tá an limistéar 16,000 heicteár seo de shléibhte, portaigh, lochanna agus coillte gearrtha ina dhá chuid ag gleann iontach Ghleann Bheatha as a dtagann ainm na Páirce. Tá beanna an dá shliabh is airde dá bhfuil i nDún na nGall le fáil sa Pháirc, is iad sin an Eargail agus Sliabh Sneachta; tá cnoic bhreátha eile ann freisin, go háirithe an Dubhais agus Cnoc Leahanmore. I dtreo iarthuaisceart na Páirce, faightear aillte oighear-ghreanta Ghleann Nimhe agus an Binn Ghorm, agus, san oirthuaisceart, faightear tírdhreach níos séimhe ina bhfuil cnoic, portaigh dhoimhne agus gleann riascach Abhainn na Caraí.

Tá lochanna de gach méid ann ó lochanna beaga sléibhe go lochanna móra maorga ar nós Loch Bheithe a bhfuil iarsmaí scaipthe foraoise thart air, is é sin le rá, an fhoraois a chlúdaigh cuid mhór de Dhún na nGall tráth. Is iad an bheith agus an dair na speicis crainn is tábhachtaí dá bhfuil le fáil sna coillte anseo fós agus is astu a thagann an t-ainm ársa Doire Bheithe.

Tá draíocht ag Ghleann Bheatha ó tharla gur beag tionchar atá ag an duine air agus go bhfuil sé i measc an líon beag áiteanna in Éirinn ina bhfuil sin amhlaidh. Is í aidhm na Páirc Náisiúnta an fiántas sin a chaomhnú ar shlí inar féidir le daoine cuairt a thabhairt ar an bPáirc agus sult a bhaint aisti ach í a fhágáil gan truailliú do na glúnta a thiocfaidh inár ndiaidh.

Cruthaíodh na gairdíní os cionn céad bliain ó shin agus tá iliomad plandaí andúacasacha le fail iontu; tá codarsnacht mhór ann idir uabhreacht na bplandaií sin agus na sléibhte géara thart ar na gairdíní. Cuireadh tús leis an odair ar na gairdíní faoi Bhean Adair agus de thoradh iarrachtaí Henry McIlhenny agus a chuid comhairleoirí, Jim Russell agus Lanning Roper, tá taitneanh ar Leith ag baint leo. Tá crann crainn ghiúise agus ródaideandróin fhiáine ann mar ghaothchosc le go mbeadh ródaideandróin ornáideacha agus plandaí  leochaileacha ó áiteanna chomh fada I gcéin leis an tSíle, le Maidéara agus leis an Tasmáin in ann maireachtáil agus méadú, rud a léiríonn an cothú cúramach a fuair said. Tríd is tríd, tá an 11 heicteár leagtha amch mar ghréasán de ghairdíní neamhfhoirmiúla a bhfuil téama difriúil ag gach ceann acu. Is é an t-am is fearr chun na gairdíní a fheice.ail ná an tréimshe Bhealtaine/Mheithimh le haghaidh ródaideandrón – no mí Lúnasa tráth a bhíonn an méid is mo dathanna le feiceáil sa bhalla-ghairdín.

CUAIRT AR AN PHÁIRC

Tá Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha suite 24km thiar thuaidh de Leitir Ceanainn agus is féidir teacht trí Chill Mhic Réanáin nó Mhín an Lábáin.

Is féidir dul go dtí an Pháirc Náisiúnta ó Leitir Ceanainn ar an bhóthar N56 trí Chill Mhic Réanáin agus trí chasadh ar chlé isteach ar bhóthar Ghaoth Dobhar (R255) nó mar mhalairt ar sin, trí Mhín an Lábáin agus thar Loch Ghartán agus Loch Mhic Ciabáin (R251).  Téann an bealach seo gar don Mhuileann Úr agus Gailearaí na Glaidhbhe.

CEAD ISTEACH
AN PHÁIRC NÁISIÚNTA

Tá saorchead isteach chuig an Pháirc Náisiúnta agus chuig an Ionad Cuairteora.

TICÉID BUS

Ní cheadaítear gluaisteáin níos faide ná limistéar an Ionaid Cuairteora ach tá córas mionbhus ar fáil chun cuairteoirí a thabhairt go dtí an caisleán agus na gairdíní.

Duine fásta; €3.00 (fillte)

Lamháltas;€2.00

Tá ticéad singil €2.00 ar díol ag an chaisleán.

TURAS AN CHAISLEÁIN

Duine fásta;€5.00

Grúpa/Sinsearach;€3.00

Páiste/Mac Léinn;€2.00

Teaghlach;€10.00

Is le turas treoraithe amháin gur féidir dul isteach sa chaisleán agus glacann seo tuairim is leath uair.

TURAS SA GHAIRDÍN

Tá turas sa ghairdín ar fáil má tá éileamh air.

Duine fásta €5.00

Lamháltas €3.00

SIÚLÓIDÍ

Siúlóidí sléibhe treoraithe le maor agus gach siúlóid treoraithe eile €5.00 agus €3.00

Tá eachtraí don teaghlach agus siúlóidí gearra eile a gcuir ar fáil ag Foireann an Nádúir agus iad seo saor in aisce.

UAIREANTA OSCAILTE

Tá an Pháirc Náisiúnta oscailte don phobal ó cheann ceann na bliana.  Dúntar, áfach , ár n-aiseanna uile Aoine an Chéasta agus seachtain na Nollag.

Áiseanna na Páirce ar oscailt;
10.00am – 6.00in,  Márta – Deireadh Fómhair. (Cead  isteach deireanach 5.00in).
9am – 5in.  Deireadh Fómhair – Márta. (Cead isteach deireanach  4.00in)

Má tá rún agat turas treoraithe don chaisleán a fháil, moltar duit teacht luath sa lá i rith an tsamhraidh mar tá an éileamh mór.

Cód Iompar

Fán ar na cosain agus conair agus ar shúil ó na beanna agus easanna.
Nach bain dé bhláthanna nó damáiste a dhéanamh dó phlandaí.
Tóg ar shúil aon bhruscar nó cuir sna boscaí atá anseo.
Nár las aon tinte. Is furasta tine a lasadh, ach is deacair é a mhúchadh nuair a imíonn sé as smacht.
Déan madraí a choinneáil faoi smacht. Cuirfidh a cumhracht eagla ar aon ainmhí fiáin agus caillfidh tú an seans iad a fheiceáil.
Is féidir leis an aimsir i nGleann Bheithe a bheith iontach malartach agus fliuch. Bíodh éadaí oiriúnach agus bróga cuí leat i gcónaí nuair atá tú amuigh ag súil.
Cuimhnigh go bia agus uisce a bheith leat chomh maith. Is féidir le siúlóidí a bheith níos faide nach bhí tú ag brath …..bí ullmhaí!

An Caisleán

Féachann Caisleán Ghleann Bheatha amach ar Loch Bheithe agus tá sé suite ar ros beag atá ag gobadh isteach sa loch. Is beag foirgneamh in Éirinn a bhfuil suíomh chomh breá sin ag gabháil leis. Tá an Caisleán déanta as eibhear garbhshnoite; mainteach caisealach atá ann a tógadh idir na blianta 1870 agus 1873 agus é bunaithe ar dhearthaí de chuid John Townsend Trench a bhí ina chol ceathrair de chuid John Adair. Is dún dronuilleogach ceithre stór é a bhfuil ballaí 1 1/2 méadar ar tiús ann, mar aon le forbhallaí, túiríní agus cloigtheach. Tá troscán bunaidh an úinéara phríobháidigh dheireanaigh le feiceáil fós i gcuid mhór de na seomraí taobh istigh den teach.

Ní féidir cuairt a thabhairt ar an gCaisleán ach amháin ar thuras treoraithe a bhíonn ann go tráthrialta gach lá. Tá an Seomra Tae ag an Chaisleán ar oscailt gach lá.

Beidh imeachtaí na Seirbhísí Chuairteora uile le fáil ar shuíomh idirlíon Ghleann Bheatha ó lár Mhí Feabhra ar aghaidh.

Lárionad an Náduir agus Foghlama Lasmuigh’ Páirc Náisiunta Ghleann Bheatha

Tá  an Lárionad agus Foghlama Lasmuighanseo chun suim a spreagadh agus leirthuiscint na bpáisti  don domhan nádura, a chothu. Tá an clár seo eagraithe agus an scoil naisiunta i meoin, ag cludach go leor treithe den Churaclam Buneolaiochta, ach mar sin fein tá an tseirbhis oscailte do gach grupa páisti agus daoine oga o 2-16 bliana. Se ár n-aidhm ná foghlaim tre spraoi agus má tá ábhar faoi leith ar bith ina bhfuil suim ag grupa ann, is feidir le seo a bheith socraithe agus comhshnaidhmeadh le gniomhaiochtai an lae.

Cur in áirithe:

Cur in áirithe riachtanach ag usaid foirm iarratais. Seol ar ais iad ag an seoladh thios luaite. Cuirfidh muidansin glaoch oraibh chun na  sonrai a eagru.

Dean teagmháil le:

Lárionad an Náduir agus Foghlama Lasmuigh’ Páirc Náisiunta Ghleann Bheatha

Min an Labáin

Tir Chonaill.

Guthán: 0761 002 691 / 3

Riomh phost: glenveagh-education@npws.gov.ie

Web: www.glenveaghnationalpark.ie